coherent logo

WPs

Yra 7 projekto darbo paketai:

DP1 = Pažangus vertinimass: esami iššūkiai ir galimybės

DP1 padeda suprasti jaunimo pilietinį įsitraukimą, aktyvų dalyvavimą, bendradarbiavimą su sprendimų priėmėjais, taip pat jaunimo kompetencijas COHERENT projekte nagrinėjamomis temomis, pavyzdžiui, įtraukties, solidarumo, ES vertybių, demokratinio gyvenimo, ekologiškos ir tvarios ES kūrimo.

DP2 = Žinių centras

DP2 siekia sutelkti atrinktą informaciją, kaip sudaryti sąlygas aktyviam jaunimo pilietiškumui, demonstruoja gerąją patirtį, metodus ir gaires, bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis ir sprendimų priėmėjais. Žinių centras taip pat bus naudojama kaip įkvėpimo šaltinis geresniam dalyvavimui, solidarumui, įsitraukimui, bendradarbiavimui, sėkmės istorijų įgyvendinimui.

DP3 = Tarptautinis gebėjimų stiprinimas

DP3 apima 3 e. modulių ir 3 e. vadovėlių, kuriuos sudaro internetinės sesijos, pratybos, atvejų analizės ir gairės individualiam dalyvių darbui, kūrimą.

DP4 = Jaunimo dalyvavimas

DP4 orientuojasi į visas atitinkamas tikslines grupes: jaunimą, su jaunimu dirbančius asmenis/mokytojus, tarpininkus, nevyriausybines organizacijas, jaunimo organizacijas, sprendimų priėmėjus, pilietinę visuomenę.

DP5 = Politikos priemonių rinkinys

DP5 bus parengtos gairės su aiškiomis rekomendacijomis ir veiksmais, skirtais Europos, nacionalinės ir regioninės politikos formuotojams ir jaunimui. Į ją taip pat bus įtrauktos gairės ir (arba) rekomendacijos, kaip stiprinti jaunimo ir sprendimų priėmėjų bendradarbiavimą.

Spustelėkite čia, kad atsisiųstumėte politikos priemonių rinkinį

DP6 = Sklaida ir komunikacija

DP6 aptariami būdai, kaip pasiekti norimą poveikį, ir konkrečiai šie atskiri tikslai:

a) Sukurti ir skleisti projekto rezultatus;

b) plačiai populiarinti projekto rezultatus atitinkamoms suinteresuotųjų šalių bendruomenėms, sukurti ir palaikyti interneto portalą su sprendimais ir gerąja patirtimi;

c) Ekstrapoliuoti ir panaudoti projekto rezultatus siekiant pageidaujamo ilgalaikio poveikio.

DP7 = Projekto valdymas ir koordinavimas

DP7 pagrindiniai tikslai: vykdyti veiksmingą techninį, mokslinį, teisinį, finansinį ir administracinį koordinavimą, sukurti mechanizmus ir valdymo procedūras iki projekto pabaigos, taip pat užtikrinti, kad darbas vyktų sklandžiai ir kad visi partneriai būtų vienodai informuojami.

Norėtume išgirsti iš jūsų

Esame pasirengę atsakyti į visus jūsų klausimus.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą.  624600-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-EU-YTH-TOG

Sekite mus

2021 © Coherent Project. All rights reserved. | Powered by Innovation Hive | Designed by Netlead

Skip to content